{{userInfo.firstname}}

姓名: {{userInfo.name}}

公司: {{userInfo.companyName}}

注册时间: {{userInfo.joinDate}}

尊敬的{{userInfo.name}}您好

感谢您登记参观{{showData.name}}

展会时间:

{{item}} {{index == (choose6.length - 1) ? '09:30-14:30' : '09:30-18:00'}}

展会地点:

{{showData.siteAddress}}{{showData.siteName}}

观展温馨提醒:

  • 请凭二维码并携带有效身份证原件入场;
  • 此二维码已储存您本人信息,不得转借他人使用,截图或转发他人无效;
  • 每天仅能扫码进出场5次;
  • 本届展会仅向专业观众开放。